måndag 22 augusti 2011

Hets mot Folkgrupp

Hets mot folkgrupp

Rättslig reglering [redigera]
Enligt svensk rätt, är hets mot folkgrupp att
  1. uppsåtligen,
  2. i uttalande eller i annat meddelande som sprids,
  3. hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.
Med begreppet folkgrupp avses enligt justitiekanslern varje existerande etnicitet utom den svenska.[1] Att svenskar undantas förklarar justitiekanslern med att
syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. Det fallet att någon uttrycker kritik mot svenskar torde inte ha varit avsett att träffas av straffstadgandet
— Justitiekanslern, [1]
Den som gör sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt 16 kap 8 § brottsbalken döms i svensk domstol till fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa, till böter

Lagen kritiseras även för att vara orättvis; till exempel blonda, etniska svenskar, kristna och icke-religiösa skyddas ej. Lagen sägs hindra demokrati, yttrandefrihet, viktig kritik och undervisning. Lagen sägs även vara alltför sträng eftersom den även kan innebära till exempel telefonavlyssning; avlyssning sägs kunna vara farlig inskränkning av människors integritet och dessutom förloras resurser på det.[

Jag och många med mig känner sig både hotade kränkta av den texten som står i Koranen.
Är det bara invandrare som får Hota och kränka oss andra?
På grund av att många Svenskar, Danskar, Norska medborgare blir hotade och kränkta, så uppstår det jätteproblem, enär bara invandrare får hota och kränka genom 
Yttrandefrihetsgrundlagen
11. hets mot folkgrupp, varigenom någon hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning;
12. brott mot medborgerlig frihet, varigenom någon utövar olaga hot med uppsåt att påverka den allmänna åsiktsbildningen eller inkräkta på handlingsfriheten inom politisk organisation eller yrkes- eller näringssammanslutning och därigenom sätter yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten i fara;
försök till sådant brott mot medborgerlig frihet;

16. olaga hot, varigenom någon hotar annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom;


7 § Tryckt skrift, som innefattar tryckfrihetsbrott, må konfiskeras.
Konfiskering av tryckt skrift innebär att alla för spridning avsedda exemplar av skriften skola förstöras samt att med formar, stenar, stereotyper, plåtar och andra dylika, uteslutande för tryckningen av skriften användbara materialier skall så förfaras att missbruk därmed ej kan ske. Lag (1998:1438).

8 § I samband med konfiskering av periodisk skrift må, då fråga är om något av de brott som avses i 4 § 1–3, 4 såvida det brottet är att anse som grovt, samt 6 och 7, meddelas förbud att utgiva skriften under viss, av rätten bestämd tid, högst sex månader från det domen i tryckfrihetsmålet vinner laga kraft. Förbud som nu sagts må dock meddelas allenast då riket befinner sig i krig.
Angående konfiskering av periodisk skrift, som sprides i strid mot utgivningsförbud eller uppenbart utgör fortsättning av skrift som avses med sådant förbud, gälle vad i allmänhet är stadgat om förverkande av föremål på grund av brott. Lag (1988:1448).
1 § Justitiekanslern skall vaka över att de gränser för tryckfriheten som angivas i denna förordning ej överskridas. Lag (1976:955).5 § Finnes ej någon, som enligt 8 kap. är för brottet ansvarig, eller kan ej stämning här i riket delgivas honom, må åklagaren eller målsäganden i stället för att väcka åtal göra ansökan om skriftens konfiskering. Lag (1998:1438).Genom att Koranen hotar en hel befolkning
 Genom att Koranen hotar många människor med enorma våldsamheter

 

Genom att Koranen på mer än 600 ställen i Koranen hotar och kränker

 

Människor som inte vill underkasta sig Koranen

 

Genom att Koranen i sina texter är än värre än boken Hitlers Mein Kampf

 

Genom att det står i Koranen;
Fullständigt förinta dem;  25 suranLämna ingen enda  av de som inte vill underordna Koranens bud  kvar på jorden   Sura 71/27
En lång straffdom mot oss i en lång berättelse i 68 suran
från 8 versen till 33 versen.Och stekning i  avgrundselden /  Avgrundseldens pina Den som får sin bok bakifrån skall stekas i helveteselden  84/12


Steken honom sedan i avgrundselden  69/31 / 

En låga som sliter av huvudskålen  70/16

Han skall stekas i flammande eld  111/3  /

Hans hustru skall också stekas  111/4 med bastrep kring halsen

Sedan skola de sannerligen stekas i avgrundselden   83/16På 17 ställen i Koranen står det Tillintetgjort städer där vi andra bor som inte vill underkasta oss Koranens order.Som sliter sönder deras inälvor En dryck av sjudande vatten till de otrogna Vi som inte tror får bara sjudande vatten och var  78/25Människorna skall tillintetgöras
Varhelst de som inte vill underordnas Koranens bud, anträffas skola de gripas och ovillkorligen dödas.Islam och deras gud utrotar staden  fullständigt De skall utrotas, står det på 5 ställen i Koranen
Vi som inte vill underkasta oss Koranen skall bäva för herrens straff    70/27-28
 
 
 
 

 
 
 
Gud har berett oss ett svårt straff för att vi inte vill underkasta oss Islam  65/10

De som var olydiga mot herren straffades med rågat mått  69/10

Dessa hot står på 8 ställen i KoranenPå två ställen i Koranen står det att man skall ”Ställa till ett  blodbad och Halshugg dem” som inte vill underkasta sig Islam och Koranen
Så stympade de hennes fingrar Händer och fötter avhuggas korsvis och korsfästa eder alla Och sedan avhugga hjärtådern   69/46 (bara för att vi andra inte vill underkasta oss) (Denna formulering finns på 9 ställen i Koranen)Elden skall betäcka deras ansikten, elden väntar dem /  Hos oss finnas förvisso bojor och avgrundseld  73/12  (Hotet är riktat mot mig min familj och oss andra)

Avgrundseldens invånare   /   I skolen sannerligen få skåda avgrundselden  102/6

Dessa hot mot mig mot min familj mot andra som inte vill underkasta sig Islam, står på 16 ställen i Koranen.    Vi känner oss enormt mycket hotade

Eldens innevånare får bära kedjor om halsen i Eldens nedersta botten


Gån in i elden jämte alla de andra   66/10.    Omlinden honom sedan med en kedja, sjuttio alnar lång  69/32 för att han ej trodde på islams gud i Koranen.

Vi har förvisso iordningställt kedjor bojor och brasa åt de som inte vill underkasta sig Islams och Koranen alltså de otrogna  76/4


Liknande dessa hot mot mig, mot min familj, mot stora delar av Svenska folket, står på 11 ställen i Koranen
Man skall inte behandla kvinnor lika står det i
4 Suran 71 versen

Vi som inte vill underkasta oss Islam och Koranen, vi skall stekas tills huden blir riktigt genomstekt står det i Koranen 4 Suran 63 versen

På 10 ställen i Koranen står det dessa Hot mot mig, min familj, stora delar av Svenska folket, ”Slå dem  i ansiktet och häll varmt vatten som är som smält koppar,  Som skållar och Utplånar deras ansiktet.Kvinnan skall agas står det i 4 Suran

På 27 ställen i Koranen står detta, ”Dubbelt straff i elden och helvetets eld /  Stekas i helveteselden Och åt dem har vi tillrett helveteseldens pina  67/5   / Bort med helveteseldens invånare  67/11  Om vi lyssnat hade vi ej kommit bland helveteseldens invånare 67/10 De som är otrogna, äro förvisso hemfallna åt helvetets eld och att de där evinnerligen förbliva  98/5 Om du är olydig mor gud väntar förvisso helvetets eld och får där förbliva i evighet  72/24Vi känner oss enormt Hotade av Islam och Koranen

Vi vill inte dö en sådan kvalfull död, bara för att vi inte vill underordna oss Islam och Koranen.Text liknande detta står på 11 ställen i Koranen, ”Deras (alltså oss) hemvist varder  helvetet och elden Helvetesbrandens pina De som inte omvända sig väntar helvetesbrandens pina  85/10Vi måste alltså omvända oss enligt Koranen
På 5 ställen i Koranen står dessa ord,
Slå dem med Skräck och Sänd skräck över dem", Gud slungade skräck i deras hjärtan, så att  de förstörde sina hus med egna händer med de rättrognas till hjälp  59/2

Det betyder att ”Islamerna” skall ”hjälpa” oss att slå sönder våra hus.Svensk lag gäller inte längre.  Det är Koranens lag som gäller!
På 3 ställen står det i Koranen, ”Överfall dem och Krossa dem”På 2 ställen står det att vi som inte vill underkasta oss,
Vi skall förgöras

I 25 Suran står det, att vi skall fullständigt förintasAtt Vi är satans anhängare står det på 47 ställen i KoranenAtt Vi som inte vill underkasta oss Islam skall vidare till helvetet, står det på 7 ställen i Koranen,

Det är ett fruktansvärt HOT


På 4 ställen i Koranen att vi skall bli bränsle i helvetetHelvetet är deras allt; där skola de stekas /  Det sveder huden  74/29

Liknande Denna formulering står på 7 ställen i KoranenPå 2 ställen står liknande denna text i Koranen

De skola vanka omkring mellan Helvetet och det sjudande kokheta vattnet Och läskas ur en kokhet källa   88/5På 10 ställen i Koranen står dessa liknande rader


HELVETETS STRAFF    uppfylla Helvetet.  De som inte omvända sig förväntar förvisso helvetets straff 85/10.
Och helvetet nalkas   89/24

När de kastas däri, få de höra ett rytande, där helvetet sjuder 67/7På 25 ställen i Koranen står liknande rader

De som inte vill underkasta sig Islam och Koranen alltså de otrogna kastas Och församlas i Helvetets portarBlodshämnd står på 4 platser i Koranen
På 12 ställen står det att vi som inte vill underkasta oss skall få Islams Guds straff  (och det är väl döden)Vi som inte vill underkasta oss är de tillspillogivna

Står det som ett hot på 11 ställen i KoranenPå 25 ställen i Koranen står detta hot med liknande text

De som inte vill underkasta sig Islam och Koranen alltså de otrogna skall tillintetgöras och få ett Förskräckligt straff  2/108 Ja dem väntar ett förskräckligt straff  2/6

På 65 ställen i Koranen står liknande HOT mot mig, mot min familj, mot stora delar av Sveriges befolkning

För de otrogna väntas ett förestående  straff och plågsamt straff 2/98   /  De får ingen annan mat än tistlar  88/6 Ja dem väntar ett plågsamt straff  63/5  2/9  /  som kan frälsa eder från ett plågsamt straff 61/10 Mat som fastnar i halsen och plågsamt straff   73/13  /  Varna folk innan ett plågsamt straff drabbar dem   71/1 Vem skall då beskydda de otroga mot ett plågsamt straff  67/28  /  Men de orättfärdiga har han berett ett plågsamt straff  76/31 Vi som inte tror på Allah, kommer att förkunnas budskapet om ett plågsamt straff alltså ett HOT 84/24På 11 ställen står detta; Och dem väntar ett nesligt straff  2/85 – 58/17På 22 ställen i den förfärliga texten i Koranen står dessa HOT mot mig, mot min familj, mot stora delar av det svenska folket

”Värsta och olidligt samt svårt Straff 2/79 Men den som vänder sig bort ( i detta fall mig som inte tror på deras skit) kommer att få det svåraste straffet  88/24 Gud har berett dem ett svårt straff 58/16 Gud svängde över dem (mig alltså) straffets gissel  89/12På 5 ställen i Koranen står det att deras Gud skall stämpla mig och alla som inte vill underkasta sig Koranen och deras troPå 23 ställen i Koranen står liknande uttryck i text som ett HOT mot mig, mot min familj, mot stora delar av det svenska folket. ”Bestående Straff och Guds straffdom från himlen  2/56
Gud är sträng att straffa 59/4 2/160”På 6 ställen att vi som inte vill underkasta oss, skall stenas och pålasPå 43 ställen i Koranen står liknande dessa texter om HOT mot Mig, mot min familj, mot stora delar av Svenska folket

De otrognas lön är elden/  Och om gud ej föreskrivit dem landsflykt, så skulle han  hava  straffat Så frukten den eld vars bränsle består av människor och stenar och som är tillredd åt de otrogna  2/22  Eldens boning pina och bränsle  2/120  / dem i detta livet och  i det tillkommande väntar dem eldens pina  59/3 Eldens invånare och paradisets invånare äro ej lika paradiset är de lycksaliga 59/20

På 74 ställen i Koranen står det som ett stort HOT mot mig, mot min familj, mot stora delar av svenska folket

De som inte vill underkasta sig Koranen och Islam alltså de otrognas lön är elden/  Och om gud ej föreskrivit dem landsflykt, så skulle han  hava  straffat Så frukten den eld vars bränsle består av människor och stenar och som är tillredd åt oss eller de de otrogna 2/22. 

Eldens boning pina och bränsle  2/120  /

Dem i detta livet och  i det tillkommande väntar dem eldens pina  59/3 Eldens invånare och paradisets invånare äro ej lika.

Paradisets innevånare är de lycksaliga 59/20

Sammanlagt 626 HOTBara på 7 ställen nämns ordet KärlekEfter att ha tuggat igenom denna förfärliga smörja så anser jag att det är den värsta bok jag någonsin läst angående hot mot mig, mot min familj, mot det Svenska folketÄr inte detta hets mot folkgrupp?


Är inte detta ett HOT mot Sveriges Säkerhet?